Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Insert Technical Optimasation
U bent hier: Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, bestellingen, werken, levering van diensten en/of goederen door ITechnO, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, dewelke niet van toepassing zullen zijn. De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van bestelling. Afwijkingen gelden enkel indien opgenomen in een door de klant en ITechnO ondertekend contract in welk geval deze voorwaarden voor het overige blijven gelden.
 2. De offertes van ITechnO zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging en dit voor de periode van 30 dagen. Bij eventuele materiële vergissing of indien blijkt dat de informatie op basis waarvan de offerte gemaakt is, door de klant niet correct (fout, onvolledig, verkeerd ingeschat, etc) is gegeven, zal ITechnO de offerte ten allen tijde retroactief kunnen rechtzetten, zonder dat de klant welke rechten ook kan putten uit de begane materiële vergissing of uit de niet correcte informatie.
 3. De werken, diensten en/of goederen worden uitgevoerd/geleverd op tijdstippen die in onderling overleg worden vastgesteld. De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich ertoe, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet uit te schakelen. Ingeval er leveringstermijnen zouden afgesproken zijn, zijn deze alleen indicatief. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de overeenkomst of de bestelling door de klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen, heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding die uit het niet-naleven ervan zou kunnen ontstaan. ITechnO behoudt zich het recht voor om de meerkost die volgt uit afwijkingen op de planning op vraag van de klant door te rekenen aan de klant.Tenzij anders overeengekomen, geeft ITechnO haar personeel vrijaf op zon- en feestdagen, en op extrawettelijke feestdagen (conform sectorale CAO) waarvan het personeel van de klant geniet, met een minimum van één dag per jaar ter compensatie van de dag van de Gemeenschap. Deze dagen worden aan de klant doorgerekend en geven geen aanleiding tot een vermindering van een overeengekomen forfaitair factuurbedrag.
 4. Alle voorafgaandelijk aan deze overeenkomst of in het kader van deze overeenkomst door ITechnO meegedeelde, tekeningen, specificaties, benodigdheden, berekeningen, plannings, werkmethodes, systemen voor kwaliteitscontrole of documenten, zijn vertrouwelijk en blijven de intellectuele eigendom van ITechnO. De klant mag deze niet aanwenden voor eigen gebruik, buiten de overeenkomst met ITechnO of aan derden meedelen. Bij overtreding van deze verplichting betaalt de klant naast de volledige schadevergoeding een forfaitaire sanctie van EUR 149.000.
 5. Het personeel van ITechnO werkt uitsluitend onder het gezag van ITechnO. Het personeel van ITechnO zal wel de instructies opvolgen die de klant geeft in uitvoering van het contract tussen de klant en ITechnO inzake arbeids- en rusttijden, de uitvoering van het overeengekomen werk en naleving van de verplichtingen inzake het welzijn op het werk.
 6. De klant is op de hoogte van de risico’s eigen aan de ITechnO werkzaamheden. De klant geeft tijdig alle nodige informatie aan het personeel van ITechnO opdat ITechnO op een veilige wijze haar diensten kan leveren. De klant draagt alle verantwoordelijkheid opdat haar ruimtes, productiesystemen, machines, materialen en uitrusting steeds in goede staat zijn, o.m. op het vlak van veiligheid, bescherming en werking. Dit betekent dat deze door de klant vóór de tussenkomst van ITechnO in een optimale staat worden gebracht om het risico van ongevallen of schade te vermijden (Vb. stilleggen, blokkeren van heropstart, afscherming gevaarlijke delen, …). Na de tussenkomst van ITechnO zorgt de klant dat deze terug klaar voor gebruik worden gemaakt en doet hiertoe de nodige controles. De klant zorgt er voor dat in omgevingen waarin ITechnO gevraagd wordt met vloeibare middelen te werken, enkel materiaal, goederen of uitrusting aanwezig zijn die hiertegen bestand zijn (spatwater, damp, …). De klant is verantwoordelijk voor de vochtbestendige afscherming van zijn materiaal, goederen of uitrusting. De klant neemt zonder verwijl correctieve maatregelen, zodra ITechnO heeft gewezen op omgevingsfactoren die de kans verhogen dat ITechnO of haar medewerkers schade kunnen veroorzaken of oplopen. De klant voorziet in de nodige matten, recipiënten of roltafels, om gedemonteerde onderdelen op te leggen ter voorkoming van schade aan of slijtage van deze onderdelen. Als de klant ITechnO verzoekt om andere dan door ITechnO voorgestelde materialen en/of producten te gebruiken, dan draagt de klant hiervoor volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van haar eigen personeel, ITechnO, onderaannemers, andere contractanten en derden.
 7. Voor zover nodig, staat de klant op zijn kosten in voor alle vereiste toelatingen en vergunningen en dit zonder dat ITechnO ter zake enige verantwoordelijkheid draagt.
 8. Elk geval van overmacht, zoals burger- of buitenlandse oorlog, terrorisme, staking, lock-out, sabotage, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten en dergelijke, en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke schorsing van de prestaties van ITechnOteweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geeft ITechnO het recht haar verplichtingen op te schorten of geheel of gedeeltelijk een einde te stellen aan het huidig contract zonder enig recht van de klant op schadevergoeding.
 9. De prijzen van ITechnO dekken lonen, extra-legale voordelen, sociale lasten, opleiding, andere kosten en premies, producten, materieel, inspectiewerk en algemene kosten, zoals deze gelden op de dag van de offerte bij ITechnO of haar eventuele onderaannemers. Bij invoering of verhoging van één van deze elementen, al dan niet ten gevolge van nieuwe reglementering, worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast, zonder voorafgaand bericht. Dit geldt eveneens wanneer de geldende reglementering of normen taken of vereisten wijzigen of bijkomend opleggen.Behalve indien anders wordt overeengekomen, bevatten de prijzen van ITechnO niet het ophalen van afval en het leveren van verbruiksgoederen voor sanitaire ruimtes.De klant draagt alle kosten voor de levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.Indien ITechnO haar werk niet kan beginnen of voortzetten omwille van enige toestand bij de klant (bv. gebrek aan werk, tijdelijke sluiting van de kantoren/fabriek door de klant) en dit aanleiding geeft tot schorsing van de prestaties, zal aan de klant gefactureerd worden elke bestaande kost of nieuwe kost die ITechnO hierdoor moet dragen (zoals de verplichte werkweek voor economische werkloosheid, huur, machines, leasings, afschrijvingen, etc.) en vermeerderd met 5% van het tarief van de niet-gepresteerde uren als vergoeding voor administratieve kosten van ITechnO. De klant zal ITechnO steeds minstens 2 weken op voorhand informeren middels een aangetekend schrijven over toekomstige dergelijke schorsingen en reactivaties, zodat ITechnO de nodige formaliteiten kan vervullen om de kosten te beperken. Zoniet wordt elke kost die ITechnO hierdoor moet dragen, aan de klant gefactureerd.
 10. De klant verbindt zich ertoe, behalve in geval van wettelijke of conventionele overnameverplichtingen, geen arbeidsverhouding of samenwerking aan te gaan, direct of indirect, bij hem of bij een met hem verbonden onderneming, met personen door ITechnO gelast, al dan niet in dienstverband, met opdrachten bij de klant of met personen wier samenwerking met of bij ITechnO minder dan 3 maanden geleden beëindigd werd, tenzij mits betaling van een tegenprestatie door de klant aan ITechnO gelijk aan de bruto jaarvergoeding voor het gebruikt van deze personen of gelijk aan de totale jaarlijkse patronale kost voor deze personen. De vergoeding of totale patronale kost wordt bepaald op het ogenblik van de aanvang van de prestaties buiten ITechnO om. Deze vergoeding of kost kan volgens het geval en de situatie bestaan uit o.m. lonen, voordelen en sociale lasten, facturen, vergoedingen. ITechnO heeft daarnaast het recht een schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Deze clausule geldt tot 1 jaar na de beëindiging van het contract tussen ITechnO en de klant.
 11. De verbintenissen door ITechnO aangegaan onder deze overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
 12. Enkel op verkochte goederen wordt er een waarborg gegeven. Deze bedraagt 1 jaar en geldt in zoverre er geen aanwijzing is dat het gebrek het gevolg is van een externe oorzaak (handeling van derden, verkeerd gebruik door de klant, overmacht, …). De aanwezigheid van een gebrek wordt beoordeeld op grond van de contractuele verbintenissen, de huidige stand van de techniek en de geldende professionele normen. Zijn dus op zich geen gebrek: het niet geschikt zijn van de goederen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Zichtbare gebreken niet gemeld op het ogenblik van de levering of verborgen gebreken niet onmiddellijk bij hun vaststelling gemeld, worden niet vergoed.
 13. ITechnO kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit een fout bij de uitoefening van haar activiteiten, met uitsluiting van alle verantwoordelijkheid voor lichte fouten en in de mate dat de schadevergoeding volgens Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van ITechnO niet volgens de gebruikelijke clausules is uitgesloten. In elk geval, inbegrepen zware fout of opzet van haar werknemers, is de aansprakelijkheid van ITechnO beperkt tot EUR 1.000.000 of, indien lager, het bedrag van de omzet die ITechnO bij deze klant op jaarbasis heeft gerealiseerd. ITechnO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en zuiver financiële schade. In het bijzonder kan ITechnO niet verantwoordelijk worden gesteld voor breuk of schade aan “neon” installaties, lampen en lichtbuizen, krassen in ruiten, vensters en spiegels, inkrimping en/of verkleuring van tapijten ten gevolge van een reiniging, evenals voor schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel, welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels, imagoschade, winstverlies, morele schade, product recall, enz. … . ITechnO is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de klant zijn verplichtingen onder artikel 6 niet is nagekomen.
 14. Schadeclaims en betwistingen over de uitvoering van de werken, diensten of levering van de goederen dienen op straffe van verval binnen de 48 uren na kennisname van de feiten schriftelijk en aangetekend gemeld te worden aan ITechnO.Bij gebreke hieraan worden de werken, diensten en/of goederen geacht aanvaard te zijn.Vervangen beschadigde onderdelen die niet werden bijgehouden voor later deskundigenonderzoek, worden niet vergoed.
 15. De BTW is steeds ten laste van de klant.
 16. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, zijn alle facturen van ITechnO zonder disconto contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op de aangeduide bankrekening. Indien aan de klant een krediettermijn wordt toegekend dient de betaling voor de vervaldag op de bankrekening te zijn bijgeschreven. ITechnO mag haar schuldvorderingen overdragen, effectiseren of in pand geven.De facturen van ITechnO zijn altijd betaalbaar door de klant, zelfs als deze een terechte vordering heeft; schuldvergelijking door de klant is dus uitgesloten. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden, ook als bij bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn werd verleend, alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle rechte opeisbaar en vervallen alle toegestane krediettermijnen.In geval de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, behoudt ITechnO zich het recht voor om de verschuldigde bedragen te verhogen met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 15 % (met een minimum van 125 Euro) van alle nog verschuldigde sommen.Bovendien behoudt ITechnO zich tevens het recht voor om voor de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1 % per begonnen maand aan te rekenen vanaf de factuurdatum. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Alle kosten, waaronder kosten voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van facturen moet op straffe van verval aangetekend worden ingediend binnen de 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
 17. Het niet nakomen van om het even welke voorwaarde – waaronder maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden – geeft ITechnO het recht haar prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, en met behoud van al haar rechten zoals bepaald in artikel 16 hierboven, en van alle schadevergoedingen indien aanwezig.
 18. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de klant ITechnO te allen tijde een bankwaarborg of een andere zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen. Zolang deze waarborg niet gesteld is, heeft ITechnO het recht alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de klant haar betalingsverplichtingen voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan.
 19. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onder voorbehoud van de artikelen 3 en 17 hierboven, worden de contracten voor een periode van 1 jaar afgesloten. Zij zijn door de ene of andere partij opzegbaar drie maanden voor de jaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst (onder aanvang van de overeenkomst is verstaan de eerste dag dat er werd gepresteerd) door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst telkens opnieuw stilzwijgend en onherroepelijk met 1 jaar verlengd.De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de facturatie die normaal nog zou gebeurd zijn tot het einde van de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst en dit met een minimum van 3 maanden facturatie.
 20. In geval van verkoop van goederen, gaat het risico over op de klant bij afgifte (aan de klant, zijn vervoerder, …) en gaat de eigendom van geleverde goederen over op de klant nadat deze aan ITechnO alle verplichtingen ingevolge deze koop heeft voldaan, met inbegrip van betaling van de kosten, vergoedingen en penaliteiten. De klant kan dus over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Hij kan ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen.
 21. De gegevens door de klant naar aanleiding van deze overeenkomst aan ITechnO meegedeeld, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen ontvangen staat de klant ITechnO toe deze gegevens ter beschikking te stellen van de met ITechnO verbonden ondernemingen. Een toegang voor eventuele verbetering kan schriftelijk gevraagd worden. Voor inlichtingen over zijn privacy rechten kan de klant zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.
 22. Alle geschillen worden, naar keuze van ITechnO, voorgelegd aan de materieel bevoegde rechtbank hetzij van Tongeren, de maatschappelijke zetel van ITechnO of van deze van de klant.
 23. Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht en wordt deze bepaling vervangen door een bepaling die het meest benadert wat partijen met deze bepaling nastreefden.
 24. Het Belgisch materieel recht is van toepassing op deze overeenkomst.